Tietosuojaseloste 22.11.2021

Johdanto

Tämä seloste on ollut voimassa 22.12.2021 saakka (Muut versiot selosteesta löydät täältä)

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Barona Oy (myöhemmin Barona) on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassamme.

Tietosuojaseloste Henkilöstö

1. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia meidän liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi työnhakupalveluiden tuottamiseksi ja tarjoamiseksi, työnhakijoiden ja asiakasyritysten yhteen saattamiseksi sekä näihin toimintoihin kulloinkin liittyvien palveluiden kehittämiseksi, asiakasviestinnän ja -suhteiden hoitamiseksi ja markkinoinnin ja mainonnan toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja myös, kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutetut etumme sen mahdollistavat.

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi asiakassuhteemme aikana. Tietyissä tilanteissa keräämme myös tietoja muista ulkopuolisista lähteistä nimenomaisella suostumuksellasi tai lain sallimissa rajoissa.

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein alla määriteltyihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Palvelun tuottaminen

Asiakassuhteen muodostamiseksi ja työnhakupalveluiden tuottamiseksi keräämme työnhakijalta yhteystiedot sekä muut yksilöivät tiedot (esim. syntymäaika), sellaiset tiedot jotka ovat tarpeen työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi (esim. koulutus, ammatti, erityisosaaminen, ajokorttitiedot, auton käyttömahdollisuus työtehtävissä), työnhakijan työnhakua koskevat tiedot (toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, haettu työntekemispaikka, mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot) sekä työnhakijan työkokemukseen liittyvät tiedot (esim. työnhakijan edellisiin tai nykyiseen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot, työtehtävien laatu sekä työnantajan antamat suositukset). Lisäksi tallennamme esimerkiksi rekrytoijan arviot henkilön soveltuvuudesta tehtävään, mahdolliset referenssit, palveluun liittyvän viestinnän hakijan ja asiakasyrityksen kanssa.

Lainsäädännön salliessa ja velvoittaessa keräämme myös työnhakijalta luottotiedot, mahdollisten turvallisuusselvitysten tulokset sekä rikostaustaotteen esittämiseen ja siihen liittyvät tunnistetiedot, työnhakijan henkilö- ja soveltuvuusarviotesteihin sekä huumetesteihin liittyvät tiedot. Työnteko-oikeuden varmistamiseksi varmistamme kansalaisuuden.

Asiakasyritykseltä keräämme perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Palvelun toimittaminen

Palvelun toimittamiseksi käsitellään ja tallennetaan palveluprosessin aikana, esim. tilaustiedot, tiedot tapaamisista, osapuolten välinen muu yhteydenpito ja puheluiden sekä tapaamisten mahdolliset tallenteet, palveluun liittyvät tiedot, kuten tieto siitä, mille rekisterinpitäjän asiakkaana olevalle asiakasyritykselle työnhakijan esittely on lähetetty ja rekisterinpitäjän asiakkaana olevaan asiakasyritykseen liittyvät erityiset tiedot, kuten yhteisön toimiala ja koko.

Asiakaspalvelu, -viestintä ja laskutus

Asiakaspalvelussa, -viestinnässä ja laskutuksessa käsittelemme asiakassuhdetta koskevia tietoja, maksutietoja, tietoa tilatuista uutiskirjeistä ja asiakaspalautteesta.Analysointi, tilastointi sekä liiketoiminnan ja palvelujen kehittäminenAnalysointia, tilastointia sekä liiketoiminnan ja palvelujen kehittämistä varten keräämme ja käsittelemme  asiakassuhdetta ja asiakasyrityksiä koskevat tietoja, esim. asiakkaiden suosimia palveluita ja asiakaspalautetta sekä työnhakijoita koskevia työnhakuun liittyviä tietoja esim. palvelun käyttö, paikkakunta ja ikä.

Suoramarkkinointi ja markkinointikampanjat

Käsittelemme henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja sekä  tiedot työnhakijoiden ja asiakasyritysten käyttämistä palveluista) palveluidemme markkinoimiseen. Käytämme henkilötietoja sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköpostitse ja tekstiviestitse) vain etukäteen annetun suostumuksen nojalla.

Voimme myös markkinoida puhelimitse tai kirjeitse mikäli tämä on lain nojalla sallittua.

Verkkosivustomme käytön analysointi

Asiakkaan antaman suostumuksen perusteella analysoimme verkkosivustomme käyttöä esim.  IP-osoitetta, käyttöjärjestelmää, selainversiota ja päätelaitteen mallia sekä sivustoa, jolta on siirrytty Baronan verkkopalveluun.

2. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojesi käsittely ei sisällä automaattista päätöstentekoa. Automaattisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään täysin automaattisesti ihmisen osallistumatta päätöksen tekoon.

3. Arkaluonteiset tiedot

Erityisillä henkilötietoryhmillä eli ns. ”arkaluonteisilla henkilötiedoilla” tarkoitetaan sellaisia henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä ja biometrisiä tietoja, tai luonnollisen henkilön terveyttä tai seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja.

Henkilötietojesi käsittely ei sisällä arkaluonteisten tietojen käsittelyä.

4. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

 • Konsernin sisällä: Tietoja käsitellään Barona-konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereissä, jotka liittyvät tässä selosteessa ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin.
 • Viranomaiset: saatamme joutua luovuttamaan joitain tietoja viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys. Teemme näin ainoastaan pätevästä tuomioistuimen päätöksestä tai viranomaisen määräyksestä tai haasteesta.
 • Yritysjärjestelyt: yrityskauppojen tai yritysjärjestelyjen yhteydessä hankkiva osapuoli voi saada pääsyn olennaisiin asiakastietoihin.
 • Suostumus: voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Hakemuksesi nimetyn asiakasyrityksen avoinna olevaan tehtävään katsotaan suostumukseksi luovuttaa hakutietosi kyseiselle asiakasyritykselle.

Keräämiämme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Keräämiämme tietoja säilytetään ja käsitellään osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palveluntarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttämämme palveluntarjoaja on sopimuksilla sitoutunut varmistamaan, että kaikessa henkilötietojasi käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

5. Tietoturvallisuus

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Pääsy henkilötietoihisi on myös sisäisesti rajoitettu fyysisellä ja sähköisellä kuluvalvonnalla, käyttöoikeuksien myöntämisellä sekä niiden valvonnalla. Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset työntekijät, joilla työtehtäviensä puitteissa on siihen oikeus.

6. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä. Voit itse päättää, haluatko vastaanottaa suoramarkkinointia ja tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus tulla unohdetuksi tai pyytää tietojesi siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle. Kuvaamme alla mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa:

 • Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit esimerkiksi milloin tahansa peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamasi suostumuksen.

 • Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet tai saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön.

 • Käsittelyn rajoittamista tai vastustamista

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojasi käsittelyä kokonaan.

 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus

Lisäksi voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin (mukaan lukien profiloinnin suoramarkkinointitarkoituksiin).

 • Oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kaikki meidän sinusta keräämämme tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin kerättiin. Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi tai jos vastustat henkilötietojasi käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta.

 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen

Voit pyytää henkilötietojesi siirtoa, jolloin toimitamme sinulle henkilötietosi koneluettavassa muodossa, jotta voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esim. toiselle palveluntarjoajalle). Mikäli se on teknisesti mahdollista, siirrämme tietojasi myös suoraan toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstäsi. Tämä on mahdollista vain sellaisissa tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai sopimukseen perustuen ja koskee vain sellaisia tietoja, joita olet itse toimittanut meille (esim. CV).

 • Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Jos haluat esittää vaatimuksen, tai jos sinulla on kysymyksiä liittyen oikeuksiisi tai tähän tietosuojaselosteeseen, ota meihin yhteyttä sähköpostilla privacy@barona.fi tai kirjeitse Barona Privacy, Töölönlahdenkatu 3B, 00100 Helsinki.

7. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Säilytämme sinun tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen 1. kohdassa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa. Kaikki tiedot liittyen työnhakuun säilytetään rekisterissämme 2 vuotta viimeisestä toimenpiteestä tai yhteydenotosta.  

Asiakasyrityksiin liittyvät asiakastiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa asiakassuhteen päättymisestä. Muiden selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten mukaisten tietojen osalta tiedot säilytetään niin kauan kuin suostumus on voimassa.

Tämän jälkeen tietosi ensin poistetaan näkyvistä käyttäjillemme ja varoajan poistetaan lopullisesti myös varmuuskopioistamme tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

8. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä sinun tietokonettasi koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste eli ns. cookie-toiminto on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Sinulla on oikeus estää evästeiden käyttö mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Voit tyhjentää evästeet selaimen tietokoneesi asetuksista.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme jatkuvasti tietosuojakäytäntöjämme, minkä vuoksi voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi. Tarvittaessa voimme myös ilmoittaa muutoksista suoraan sinulle.

10. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Barona Oy on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä meihin:

Barona Oy

Y-tunnus          2808477-9
Osoite              Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki
Sähköposti      privacy@barona.fi
Puhelin            020 198 3460

 

Tietosuojaseloste Henkilöstö Barona Oy

Johdanto

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä. Barona Oy (myöhemmin Barona) on siksi sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme oman henkilöstömme, myös sinun,  henkilötietoja kaikessa toiminnassamme.

1. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia työsuhteen hoidon ja työnantajavelvoitteiden täyttämisen kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Barona Oy:öön ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluviin yhtiöihin työsuhteessa olevien henkilöiden työsuhteeseen liittyvien asioiden hoito, kuten työajan ja poissaolojen seuranta, palkkahallinto, kulunvalvonta sekä toimet, jotka liittyvät työsuhteen alkamiseen, hoitamiseen, kehittämiseen ja päättymiseen.

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi ennen työsuhdetta ja työsuhteen aikana. Tietyissä tilanteissa keräämme myös tietoja muista ulkopuolisista lähteistä nimenomaisella suostumuksellasi tai lain sallimissa rajoissa.

Suostumusta ei tarvita, jos lain sallimin edellytyksin hankitaan henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja henkilön luotettavuuden selvittämiseksi. Ilmoitamme henkilölle etukäteen tällaisten häntä koskevien tietojen hankkimisesta luotettavuuden selvittämistä varten.

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme missäkin tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein alla määriteltyihin tarkoituksiin.

 

Henkilötietojen käsittelytarkoitusKäsittelyn oikeusperuste
Työsuhteen hoitaminen (työsopimus, työsuhteen aloitus ja päättäminen, työsuhteen aikaiset toimenpiteet ja niihin liittyvät dokumentit)
Kun teemme työsopimuksen ja sovimme työsuhteesta, keräämme sinulta itseltäsi työsuhteen hoidon kannalta tarpeelliset tiedot. Näitä ovatPerustiedotetu- ja sukunimethenkilötunnussukupuoliyhteystiedot (kuten osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot)pankkiyhteystiedottyöntekijän ilmoittaman lähiomaisen yhteystiedotTyösuhteeseen liittyvät tiedot, kutentyöhakemus ja työnhakuprosessiin liittyvät muut tiedot (mm. koulutus – ja tutkintotiedot, työ- ja ammattikokemus, tiedot luottamustoimista, pätevyystiedot sekä henkilö- ja soveltuvuusarviointitestien tiedot sekä tiedot huumeseulasta ja henkilöluottotiedoista sekä turvallisuuselvityksen läpäisemisestä) sikäli, kun ne ovat työsuhteen hoitamisen kannalta tarpeentyötehtävän edellyttäessä voidaan työntekijästä tehdä turvallisuusselvitys,  ennen turvallisuusselvityksen teettämistä työntekijälle selvitetään sen merkitys ja pyydetään kirjallinen lupa selvityksen tekemiseentyösopimus ja muut mahdolliset työsuhteeseen liittyvät sitoumukset ja sopimuksettyötehtävien sisältöä koskevat tiedot, kuten nimike ja tehtävänkuvakansalaisuus ja työnteko-oikeuteen liittyvät dokumentittyösuhteeseen liittyvät työnantajan vastuita koskevat tiedot (mm. henkilön vakuuttamiseen ja verotukseen liittyvät tiedot,  yhteistoimintamenettelyihin liittyvät tiedot sekä tiedot, jotka koskevat niistä aiheutuvia toimenpiteitä sekä työkykyyn liittyviä tietoja)työterveyshuoltoon liittyvät tiedot, kuten työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien selvittämiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, tai jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteellatyöntekovälineisiin liittyvät tiedot (mm. henkilölle osoitettuihin tietokoneisiin ja muihin mobiileihin päätelaitteisiin sekä niiden käyttöön liittyvät tiedot, henkilön sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä kulku- ja henkilökortteihin ja avaimiin liittyvät tiedot, henkilölle luovutettuihin muihin työkaluihin, suojavälineisiin ja työvaatetukseen liittyyvät tiedot)työtehtäviin liittyvien käyttöoikeuksien tiedot sekä niiden käyttäjätunnukset ja salasanattyösuhde-etuuksien antamiseen liittyvät tiedottyösuhteen päättymiseen liittyvät tiedot (kuten sopimus työsuhteen päättymisestä, työtodistus ja eläkkeelle jäämiseen liittyvät tiedot, lähtökysely)Rekisterissä voidaan myös käsitellä edellä mainittujen tietotyyppien muutostietojaTyönhakijan itsensä antamat tiedot

Suostumus

Oikeutettu etu

Lakisääteinen velvoite
Palkan- ja muiden korvausten maksu
työsuhteen perusteella maksettaviin korvauksiin liittyvät tiedot (rahapalkka, luontoisedut tai muut palkitsemistavat ja niihin liittyvät tiedot, verotustiedot ja työnantajamaksuihin liittyvät tiedot, matkalaskut ja kilometrikorvaukset)työajan seurantaan ja poissaoloihin liittyvät tiedot (kulunhallintajärjestelmästä saatavat tiedot, sairauspoissaolot, vuosilomat ja muut vapaat tai sovitut poissaolot)Lakisääteinen velvoite

Oikeutettu etu
Osaamisen ja suorituksen johtaminen
työtehtävissä kehittymistä koskevat tiedot (mm. kouluttautumiseen ja  kehitys- ja muihin kehittymiseen liittyviin keskusteluihin liittyvät tiedot)työtehtävissä suoriutumista koskevat tiedot (mm. pätevyystiedot ja kielitaito)työtehtävien suorittamista koskevat tiedot (mm. työtehtävään kuuluvien asiakaspalvelupuheluiden tallenteet, suoriutumiseen liittyvät dokumentit ja raportit)Suostumus

Oikeutettu etu

Lakisääteinen velvoite
Viestintä, yhteydenpito ja henkilöstötapahtumat
Käsittelemme henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja, puhelinnumeroita, osoitteita ja sähköpostiosoitteita) viestiessämme henkilöstöllemme työsuhteeseen liittyvistä asioista ja järjestäessämme henkilöstötapahtumia. Voimme olla yhteydessä henkilöstöömme sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimitse. Saatamme tallentaa puheluita asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Profiloituja henkilötietojasi voidaan käyttää välisemme kommunikaation tehostamiseen. Jotta saamme palveltua sinua parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme esimerkiksi ohjata puhelinsoittosi asiakaspalvelijalle, joka on kullakin hetkellä paras vastaamaan asioihin, joiden tiimoilta olemme aiemmin olleet yhteydessä. Profiloituja tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.Suostumus

Oikeutettu etu
Henkilötietojen käyttö ja käsittely Barona Oy:ssä Suomen ulkopuolella Euroopan Unionin ja ETA-alueen maissa
Barona Oy:öön kulloinkin kuuluvissa ulkomaan yhtiöissä voidaan edellä mainittujen tietojen lisäksi kerätä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä tietoja kuten passinumero, paikallinen sosiaaliturvatunnus, vanhempien kokonimet. Puolassa ja Espanjassa kerätään työntekijöiden  kummankin vanhemman koko nimi ja passin numerot.

 

2. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojesi käsittely ei sisällä  sisältää automaattista päätöstentekoa. Automaattisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään täysin automaattisesti ihmisen osallistumatta päätöksen tekoon.

3. Arkaluonteiset tiedot

Erityisillä henkilötietoryhmillä eli ns. ”arkaluonteisilla henkilötiedoilla” tarkoitetaan sellaisia henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä ja biometrisiä tietoja tai luonnollisen henkilön terveyttä tai seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja.

Arkaluonteisten tietojen käsittely on ainoastaan sallittu, mikäli käsittely on tarpeen velvoitteidemme noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan tai sosiaalisen suojelun alalla tai nimenomaisella suostumuksellasi.

 • Ammattiliittoon  jäsenyys
  Mikäli työntekijä haluaa ja toimittaa siitä kirjallisesti luvan, voidaan työntekijän palkasta pidättää ammattiliiton jäsenmaksu ja tilittää se edelleen hänen ammattiliitolleen.
 • Terveydentilatiedot
  Työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja voidaan käsitellä, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien selvittämiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella.

4. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tapauksissa

 • Konsernin sisällä: tietoja voidaan käsitellä Barona-konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteisissä rekistereissä. Työntekijän nimenomaiselle luvalla voimme luovuttaa konserniyhtiöiden välillä henkilötietoja henkilön työllistämistarkoituksessa.
 • Viranomaiset ja muut työnantajavelvoitteen täyttämiseen liittyvät tahot: rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn suostumuksella viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle ja KELA:lle sekä muille tahoille, jotka liittyvät työsuhdetta koskevien asioiden hoitamiseen, kuten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille, ammattiliitoille ja työterveyshuoltopalveluita tarjoavalle taholle.
 • Yritysjärjestelyt: yrityskauppojen tai yritysjärjestelyjen yhteydessä hankkiva osapuoli voi saada pääsyn olennaisiin kauppaan vaikuttaviin tietoihin.
 • Suostumus: voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Työntekijän nimenomaiselle luvalla voimme luovuttaa tietoja Barona Oy:n asiakasyrityksille henkilön työllistämistarkoituksessa.

Keräämiemme tietojen käsittelyssä käytämme myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia (esim. tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen), joilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta.

Keräämiämme tietoja säilytetään ja käsitellään osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palveluntarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttämämme palveluntarjoaja on sopimuksilla sitoutunut varmistamaan, että kaikessa henkilötietojasi käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

 

5. Tietoturvallisuus

Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, varmuuskopioiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Pääsy henkilötietoihisi on myös sisäisesti rajoitettu sähköisellä ja fyysisellä kuluvalvonnalla ja käyttöoikeuksien myöntämisellä sekä niiden valvonnalla. Henkilötietojasi käsittelee vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puitteissa siihen oikeus.

6. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme ja vaikuttaa siihen, miten me käytämme niitä.

 • Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Työsuhteeseen liittyen työnantajalla on kuitenkin velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja sekä työsuhteen aikana että määräaika työsuhteen päättymisen jälkeen. Näitä tietoja emme emme voi lakisääteisten velvoitteiden vuoksi poistaa, vaikka haluaisit peruuttaa suostumuksesi.

 • Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet tai saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön.

 • Käsittelyn rajoittamista tai vastustamista

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojasi käsittelyä kokonaan.

 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus

Lisäksi voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin (mukaan lukien profiloinnin suoramarkkinointitarkoituksiin).

 • Oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kaikki meidän sinusta keräämämme tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin kerättiin. Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi  tai jos vastustat henkilötietojasi käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta. Kuitenkin työsuhteeseen liittyvien tietojen osalta työnantajaa velvoittavat samat velvoitteet kuin kohdassa ”Oikeus peruuttaa suostumus”.

 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen

Voit pyytää henkilötietojesi siirtoa, jolloin toimitamme sinulle henkilötietosi koneluettavassa muodossa, jotta voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esim. toiselle palveluntarjoajalle). Mikäli se on teknisesti mahdollista, siirrämme tietojasi myös suoraan toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstäsi. Tämä on mahdollista vain sellaisissa tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai sopimukseen perustuen ja koskee vain sellaisia tietoja, joita olet itse toimittanut meille.

 • Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen yllä mainittuihin oikeuksiisi tai haluat tarkastaa tietosi, ota meihin yhteyttä privacy@barona.fi .

 

7. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai tämän jälkeen enintään siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Säilytämme sinun tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 1. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa. Kaikki tiedot liittyen työsuhteeseesi säilytetään rekisterissämme lain edellyttämän ajan.

Säilytysajat Suomessa:

 • Työsopimukset ja muut työsuhteeseen ja sen hoitoon liittyvät dokumentit palvelusaika     + 10 v.
 • Verokortit     ko. vuoden tilinpäätöksen valmistumiseen
 • Sairauslomatodistukset     2 v.
 • Ulosottomääräykset     10 v.
 • KELA-hakemukset ja- päätökset     6 v.
 • Tapaturmailmoitukset, hakemukset ja päätökset     20 v.
 • Vanhempainvapaan, hoitovapaan ja  osittaisen hoitovapaan sopimukset     10 v.
 • Opintovapaasopimukset     10 v.
 • Muut työsuhteeseen liittyvät sopimukset     10 v.
 • Yt-pöytäkirjat ja -sopimukset     pysyvä
 • Työtodistukset     10 v.
 • Palkkaan liittyvät aineistot     10 v.
 • Vuosilomaan, lomarahaan ja -korvauksiin liittyvä aineisto     10 v .
 • Matka- ja kululaskut     10 v.
 • Palkkakortti     50 v.
 • Verottajan vuosi-ilmoitus     6 v.
 • TyEL-työsuhdeluettelo     6 v.
 • TVR-palkkailmoitus     6 v.
 • Tapaturmavakuutuksen palkkailmoitus     6 v .

Tämän jälkeen tiedot joko poistetaan käyttäjien tiedosta ja varoajan jälkeen poistetaan myös varmuuskopioista ja järjestelmän taustatiedoista tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

8. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä sinun tietokonettasi koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste eli ns. cookie-toiminto on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Sinulla on oikeus estää evästeiden käyttö mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Voit tyhjentää evästeet selaimen tietokoneesi asetuksista.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme jatkuvasti tietosuojakäytäntöjämme, minkä vuoksi voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi. Tarvittaessa voimme myös ilmoittaa muutoksista suoraan sinulle.

 

10. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Barona Oy on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä meihin:

Barona Oy

Y-tunnus          2808477-9

Osoite               Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki

Sähköposti      privacy@barona.fi

Puhelin            020 198 3460