Declarația de protecție a datelor a clienților 13.9.2023

Politika aktualizovaná k 13.9.2023 (Staršie verzie politiky ochrany osobných údajov nájdete tu)

1 Úvod

Barona a skupina Bravedo považujú ochranu vášho súkromia za dôležitú. Môžete nám dôverovať, že budeme vaše osobné údaje spracovávať opatrne a transparentne a že budeme rešpektovať vaše právo na súkromie. Pri spracovaní vašich osobných údajov dodržiavame Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a ďalšie zákony na ochranu údajov a vždy sa pridržiavame osvedčených postupov na ochranu súkromia. 

Barona pomocou tohto Vyhlásenia o ochrane údajov opisuje, ako zhromažďujeme, spracovávame a chránime osobné údaje našich klientov typu B2B vo všetkých našich firmách. 

2 Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov

Barona Oy 
IČ firmy 2808477-9 
privacy@barona.fi 

3 Typy údajov, účel ich spracovania a právny základ 

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba na nasledujúce špecifické účely. Nižšie je uvedený zoznam typov osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať na jednotlivé účely. Zákony na ochranu údajov požadujú, aby spracovávanie osobných údajov vychádzalo z právnych základov zahrnutých v nariadení GDPR. Osobné údaje klientov typu B2B spoločnosti Barona sa spracovávajú na základe oprávneného záujmu.  

Spracovávanie kontaktných formulárov 

 • Meno 
 • E-mailová adresa 
 • Akékoľvek osobné údaje zahrnuté v správe 

Marketing 

 • Meno 
 • E-mailová adresa 
 • Telefónne číslo 
 • Spoločnosť 
 • Odvetvie 
 • Región 

Poskytovanie obsahu na stiahnutie na webovej lokalite, napríklad príručiek 

 • Meno 
 • E-mailová adresa 
 • Spoločnosť 
 • Odvetvie 
 • Región 

4 Prenos a zverejňovanie údajov 

Osobné údaje spracovávame dôverne a nikdy ich nepredávame, neprenajímame ani inak zbytočne nezverejňujeme externým subjektom. 

4.1 Prenos osobných údajov

Keď prevádzkovateľ údajov (v tomto prípade Barona) poskytne osobné údaje tretej strane, aby ich použila na vlastné účely, takáto situácia sa považuje za prenos údajov. Osobné údaje sa môžu prenášať do iných spoločností v rámci skupiny Bravedo. 

4.2 Zverejňovanie osobných údajov 

Ak prevádzkovateľ údajov sprístupní osobné údaje tretej strany bez toho, aby táto tretia strana spracovávala dané osobné údaje na vlastné účely, takáto situácia sa považuje za zverejnenie osobných údajov. Ak je určitý firemný proces, napríklad posielanie newsletterov, zverený externému poskytovateľovi, osobné údaje spracovávané v rámci tejto firemnej činnosti sa môžu zverejniť tretej strane. Barona pri spracovaní osobných údajov využíva služby tretích strán. Osobné údaje sa zverejňujú poskytovateľom služieb v rozsahu potrebnom na poskytovanie danej služby. 

5 Technické a organizačné opatrenia 

Vaše osobné údaje chránime pomocou primeraných technických a organizačných prostriedkov na prevenciu straty, neoprávneného prístupu a ďalšieho zneužívania. K takýmto opatreniam patrí napríklad používanie brán firewall, šifrovacích techník, záložných kópií a bezpečných úložísk údajov. 

6 Automatizované rozhodovanie 

Automatizované rozhodovanie označuje rozhodnutie, ktoré sa uskutoční úplne automaticky, napríklad na základe algoritmu bez ľudského zásahu. Spracovávanie vašich osobných údajov v spoločnosti Barona sa nevykonáva pod vplyvom automatizovaného rozhodovania. 

7 Obdobie uchovávania údajov 

Vaše osobné údaje ukladáme iba na dobu nevyhnutnú na účely spracovávania údajov, ak zákon nepožaduje dlhšie obdobie ich uchovávania. 

Osobné údaje zaslané prostredníctvom kontaktného formulára sa uchovávajú na 2 roky. Osobné údaje, ktoré sa používajú na marketingové účely, sa uchovávajú dovtedy, kým sú tieto údaje relevantné vo vzťahu ku klientovi. 

8 Práva dotknutej osoby 

8.1 Právo na informácie

Máte právo na informácie o spracovávaní vašich osobných údajov v zhustenej, transparentnej, zrozumiteľnej a prístupnej podobe, spísanej jasným a jednoduchým jazykom. Účelom tohto oznámenia o ochrane údajov je upozorniť na právo na informácie a pomôcť vám pochopiť, ako spracovávame vaše osobné údaje. Ak máte po prečítaní tohto oznámenia ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať. 

8.2 Právo na prístup 

Máte právo získať potvrdenie o tom, ktoré osobné údaje súvisiace s vami spracovávame. V dôsledku toho môžete posúdiť a preveriť, že sa údaje spracovávajú zákonným spôsobom. Okrem toho máte právo vyžiadať a dostať kópiu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Pokyny na vyžiadanie kópie vašich údajov nájdete v nasledujúcej časti s názvom „Uplatnenie práv dotknutej osoby“. 

8.3 Právo na nápravu 

Naším cieľom je zachovávať osobné údaje v aktuálnej a presnej podobe a bezodkladne odstraňovať falošné, nedostatočné a nepresné osobné údaje. Máte právo žiadať o nápravu nepresných osobných údajov súvisiacich s vami a o doplnenie nedostatočných osobných údajov.  

8.4 Právo na obmedzenie spracovávania údajov 

Právo na obmedzenie spracovávania znamená, že okrem ukladania sa osobné údaje v zmysle tohto obmedzenia môžu spracovávať výhradne 

 • s vaším súhlasom, 
 • na účely ustanovenia, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov, 
 • na účely ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo 
 • v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu. 

Toto právo existuje v nasledujúcich situáciách: 

 • Dotknutá osoba namieta voči presnosti osobných údajov. V takýchto prípadoch bude spracovávanie údajov obmedzené na dobu, počas ktorej môže prevádzkovateľ overiť presnosť osobných údajov. 
 • Spracovávanie údajov je nezákonné, ale dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania. 
 • Prevádzkovateľ údajov už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, ale potrebuje ich na účely ustanovenia, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov. 
 • Dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu osobných údajov na iné účely, ako je priamy marketing, a čaká na overenie skutočnosti, či sú oprávnené dôvody prevádzkovateľa dôležitejšie než oprávnené dôvody dotknutej osoby. 

8.5 Právo namietať voči spracovávaniu údajov 

V určitých situáciách máte právo namietať voči spracovávaniu údajov, ak požiadate o to, aby sa vaše údaje vôbec nespracovávali. Ak sa údaje spracovávajú v rámci plnenia úlohy vo verejnom záujme, pri zastávaní oficiálnej funkcie alebo v závažnom a oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej strany, máte právo namietať voči spracovávaniu z dôvodu vašej konkrétnej situácie. 

Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, máte právo namietať voči ich spracovávaniu bez udania konkrétneho dôvodu, pričom tieto údaje následne nebude možné spracovávať na účely priameho marketingu. 

8.6 Právo na vymazanie a zabudnutie 

V určitých situáciách máte právo na zabudnutie alebo úplné vymazanie vašich osobných údajov. Toto právo existuje napríklad vtedy, keď už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa pôvodne zhromažďovali alebo iným spôsobom spracovávali, ak sa spracovávanie vykonávalo na základe súhlasu, ktorý ste odvolali, alebo ak boli osobné údaje spracovávané nezákonne. 

8.7 Právo podať sťažnosť na dozorný orgán 

Okrem spomenutých práv máte aj právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ak sa domnievate, že naše postupy v súvislosti s ochranou súkromia nie sú v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. Sťažnosť môžete podať napríklad vtedy, keď práva opísané v tomto oznámení nie sú správne implementované. Dozorným orgánom vo Fínsku je úrad ombudsmana pre ochranu údajov.

9 Uplatnenie práv dotknutej osoby 

Ak máte otázky v súvislosti s vyššie uvedenými právami alebo chcete preskúmať svoje osobné údaje, prípadne si inak uplatniť svoje práva, pošlite e-mail na adresu privacy@barona.fi

Na všetky žiadosti odpovedáme bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od ich prijatia. Budeme vás informovať o opatreniach, ktoré sme prijali na vybavenie vašej žiadosti. Ak z nejakého dôvodu vašu žiadosť zamietneme, budeme vás o tom informovať spolu s odôvodnením do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. 

V prípade viacerých alebo zložitých žiadostí budeme možno potrebovať až 2 mesiace na implementáciu žiadosti. V takomto prípade vás budeme informovať o tom, že potrebujeme viac času a o dôvode oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. 

Ak chcete podať sťažnosť na dozorný orgán, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite úradu ombudsmana pre ochranu údajov: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman  

Aktualizácie vyhlásenia

Neustále sa snažíme zlepšovať naše postupy v súvislosti s ochranou súkromia, a preto budeme zároveň pravidelne aktualizovať toto oznámenie o ochrane údajov. Odporúčame vám z času na čas navštíviť túto stránku, aby ste si udržiavali prehľad o prípadných zmenách. V prípade potreby vás možno budeme informovať aj priamo.