Declarația de protecție a datelor a clienților

Politika aktualizovaná k 28.6.2024 (Staršie verzie politiky ochrany osobných údajov nájdete tu)

Úvod

V spoločnosti Barona je pre nás dôležité, aby ste nám dôverovali, že s vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať opatrne a transparentne, a že budeme rešpektovať vaše právo na súkromie. Pri spracúvaní vašich osobných údajov prísne dodržiavame všeobecné nariadenie o ochrane údajov (známe ako GDPR) a iné právne predpisy o ochrane údajov a vždy sa snažíme konať v súlade s osvedčenými postupmi na ochranu údajov. Toto vyhlásenie o ochrane údajov opisuje, ako získavame, spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov typu B2B. 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť aktualizované napríklad v prípade zmien v našich zásadách ochrany osobných údajov alebo v platných právnych predpisoch. Aktuálna verzia je vždy k dispozícii na adrese https://policies.barona.fi/declaratia-de-protectie-a-datelor-a-clientilor/.  

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov  
Barona Oy 
IČ firmy 2808477-9

 
Zodpovedná osoba 
Lauri Huhtanen 
privacy@barona.fi 

Spracúvanie osobných údajov  

Účel spracúvaniaPrávny základ Druhy osobných údajov Obdobie uchovávania údajov 
Spracúvanie kontaktovOprávnený záujem na spracúvaní prijatého kontaktu Meno, e-mailová adresa, osobné údaje v správe 2 roky od kontaktu 
Priamy marketing Oprávnený záujem na nadviazaní a podpore vzťahov s klientmi Meno, spoločnosť, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o vzťahu s klientom 2 roky od posledného kontaktu, aktualizácie alebo inej udalosti 
Personalizovaný marketing Súhlas, oprávnený záujem na nadviazaní a podpore vzťahov s klientom Meno, spoločnosť, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o vzťahu s klientom 2 roky od posledného kontaktu, aktualizácie alebo inej udalosti 
Štatistická analýza Súhlas, zmluva Meno, e-mailová adresa, titul 2 roky od posledného kontaktu, aktualizácie alebo inej udalosti 
Vykonávanie výskumu a prieskumov Súhlas Meno, e-mailová adresa, titul 2 roky od získania údajov 
Spravovanie vzťahov s klientom  Oprávnený záujem na udržiavaní a podpore vzťahov s klientom Meno, spoločnosť, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, komunikácia 2 roky od posledného kontaktu, aktualizácie alebo inej udalosti 
Spravovanie zákaziek a fakturácie Oprávnený záujem na spracúvaní údajov kontaktných osôb organizácie na zmluvný vzťahMeno, e-mailová adresa, titul, spoločnosť Počas trvania vzťahu s klientom, počas obdobia vyžadovaného zákonom o účtovníctve s ohľadom na informácie súvisiace s fakturáciou 

Zdroje osobných údajov 

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb, napríklad prostredníctvom kontaktov. Osobné údaje môžeme získavať aj z verejných registrov alebo ich môžeme dostávať napríklad ako zverejnenia od iných prevádzkovateľov údajov.   

Príjemcovia osobných údajov 

Na spracúvanie údajov využívame externých poskytovateľov služieb, ako sú napr. systémoví poskytovatelia. Poskytovatelia služieb spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia v mene spoločnosti Barona. Prostredníctvom zmluvných a technických opatrení zabezpečujeme, aby nami využívaní poskytovatelia služieb spracúvali vaše údaje v súlade s právnymi predpismi a osvedčenými postupmi na ochranu údajov.  

Na spracúvanie osobných údajov využívame externých sprostredkovateľov na nasledujúce účely:

  • Spracúvanie kontaktov 
  • Odosielanie informačného bulletinu 
  • Spravovanie vzťahov s klientom 
  • Spravovanie zákaziek a fakturácie 

Osobné údaje sa môžu prenášať do iných spoločností v rámci skupiny Bravedo.  

Prenos údajov mimo EÚ/EHP 

V niektorých prípadoch môžu nami využívaní poskytovatelia služieb spracúvať osobné údaje mimo EÚ/EHP, napr. v USA. Osobné údaje sa prenášajú mimo EÚ/EHP len vtedy, keď sú splnené požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov. Použití poskytovatelia služieb sa zmluvne zaviazali udržiavať adekvátnu úroveň ochrany údajov pri všetkých činnostiach v rámci všetkého spracúvania údajov. 

Ochrana osobných údajov 

Používame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, neoprávneným prístupom a iným zneužitím. K takýmto opatreniam patrí napríklad používanie brán firewall, šifrovacích techník, záložných kópií a zabezpečných počítačových miestností. Prístup k vašim osobným údajom je interne obmedzený elektronickou a fyzickou kontrolou prístupu, ako aj zásadami na udeľovanie a kontrolu prístupu k rôznym systémom. Prístup k osobným údajom je obmedzený na tých zamestnancov, ktorí majú právo na prístup k osobným údajom v rámci svojich povinností. 

Práva dotknutých osôb  

Dotknuté osoby majú množstvo práv, ktoré môžu uplatniť na ovplyvnenie spracúvania svojich osobných údajov. Nižšie uvedené práva možno uplatniť zaslaním žiadosti e-mailom na adresu privacy@barona.fi.

Právo na informácieDotknuté osoby majú právo na transparentné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonávame. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje základné informácie o spracúvaní osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, požiadajte o ďalšie informácie pomocou kontaktných údajov uvedených na začiatku tohto vyhlásenia. 
Právo na prístup Dotknuté osoby majú právo byť informované o tom, aké osobné údaje o nich spracúvame, a dostať kópiu dotknutých údajov. Na požiadanie poskytne prevádzkovateľ kópiu spracúvaných osobných údajov alebo informácie o nespracúvaní údajov zaregistrovanej osoby. 
Právo na opravu Dotknuté osoby majú právo požadovať opravu alebo korekciu svojich údajov, pričom v takom prípade doplníme nepresné alebo nesprávne údaje. 
Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)Dotknuté osoby majú právo na vymazanie všetkých svojich osobných údajov, t. j. na zabudnutie. Toto právo môže byť obmedzené napríklad zákonnou povinnosťou uchovávať príslušné osobné údaje.
Právo na obmedzenie spracúvania údajov Dotknuté osoby majú právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov. Obmedzenie spracúvania znamená, že údaje sa budú uchovávať, ale budú sa iným spôsobom spracúvať len na základe súhlasu, na základe zákonnej žiadosti, na ochranu práv inej osoby alebo z dôležitého dôvodu súvisiaceho so spoločnými záujmami EÚ alebo členského štátu. Obmedzenie spracúvania sa uplatní napríklad vtedy, keď bola spochybnená zákonnosť spracúvania. Potom sa spracúvanie údajov obmedzí, kým sa nezaistí jeho zákonnosť. 
Právo na prenosnosť údajov Dotknuté osoby majú právo požadovať prenos osobných údajov z jedného systému do druhého. Toto právo sa uplatňuje, keď boli osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby a spracúvanie je založené na zmluve alebo súhlase. 
Právo namietať Dotknuté osoby majú právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov z osobných dôvodov, ak je dôvodom spracúvania oprávnený záujem, verejný záujem alebo výkon úradnej moci. Spracúvanie údajov sa zastaví, pokiaľ nie je potrebné z iného oprávneného dôvodu.  
Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré sa zakladá výlučne na automatizovanom spracúvaní a ktoré má za následok právne alebo iné významné účinky. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby osoba prehodnotila rozhodnutia založené na automatizovanom rozhodovaní.  
Neprijímame rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, ktoré by mali právne alebo iné významné účinky. 
Právo na odvolanie súhlasu Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, dotknutá osoba má právo kedykoľvek bezpodmienečne odvolať svoj súhlas. Zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu, tým nie je dotknutá. 
Právo podať sťažnosť na dozorný orgán Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov príslušnému dozornému orgánu. Dozorným orgánom vo Fínsku je úrad ombudsmana na ochranu údajov.